Algemene verkoopsvoorwaarden

Bedrijfsgegevens:

STOLM BV
Rijmeterstraat 1d, 2580 Beerzel (Putte)
BTW BE0768 866 639

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhoudingen tussen de Uitvoerder en de Klant.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en op alle facturen, offertes, orderbevestigingen en bestelbonnen uitgeschreven door de Uitvoerder aan de Klant evenals op alle overeenkomsten tussen de Uitvoerder en de Klant. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de Klant. Er kan van worden afgeweken bij een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord of bij een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling vanwege de Uitvoerder.

1.3 Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Klant of van een derde uitgaan, ook indien deze door de Uitvoerder niet uitdrukkelijk werden geprotesteerd.

1.4 De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de Klant aanvaard door het enkele feit van aankoop van goederen, het plaatsen van een bestelling of door het sluiten van een overeenkomst met de Uitvoerder waarbij de Klant kennis heeft kunnen nemen van huidige algemene voorwaarden.

1.5 Indien de Uitvoerder bij de levering van goederen en/of bij aanneming van werken waarschuwingen dan wel aanbevelingen geeft aan de Klant, zal deze laatste de waarschuwingen dan wel de aanbevelingen in acht moeten nemen.

Artikel 2. Prijs

2.1 Prijsoffertes worden steeds ter informatie gegeven. Om de Uitvoerder te verbinden, moet iedere bestelling in de burelen van de Uitvoerder bevestigd worden. Algemene voorwaarden vermeld op de prijsvragen, lastenboeken of bestellingen van de Klant verbinden de Uitvoerder niet in zoverre deze in strijd zijn met de huidige algemene voorwaarden.

2.2 De offertes zijn geldig voor een periode van twee (2) maanden vanaf de datum vermeld op offerte, tenzij anders vermeld. De vermelde prijzen op de offerte zijn enkel van toepassing indien de Klant de volledige opdracht zoals vermeld in de offerte aanvaardt.

2.3 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW.

2.4 De Uitvoerder behoudt zich het recht voor om eventuele rekenfouten en materiële vergissingen met betrekking tot de prijsopgave te corrigeren.

2.5 De prijzen kunnen eenzijdig gewijzigd worden indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten de wil van de Uitvoerder om, onder ander volgende niet-exhaustieve omstandigheden: wijziging van BTW-tarief, belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten en tevens indien de werken omwille van omstandigheden buiten de wil van de Uitvoerder niet kunnen worden aangevat binnen de drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst.

De prijsaanpassingen van de lonen en materialen zal geschieden volgens de formule toepasselijk voor werken uitgevoerd voor de Staat.

De Klant zal van de prijsaanpassing op de hoogte worden gebracht.

2.6 Indien er meerwerken dienen uitgevoerd te worden, zal de prijs hiervan worden meegedeeld aan de Klant.

Artikel 3. Uitvoering van de werken

3.1 De Klant voorziet water en elektriciteit op de werf, alsook sanitaire voorzieningen. Indien de Uitvoerder een of meerdere van de hiervoor vermelde nutsvoorzieningen dient te voorzien, zullen deze voorzieningen beschouwd worden als meerwerken waarvoor een meerprijs kan worden aangerekend.

3.2 Het verplaatsen van meubels, gordijnen en eventuele decoratie dient door de Klant te gebeuren alvorens de werken kunnen uitgevoerd worden. De werf dient alleszins ter vrije beschikking te zijn van de Uitvoerder.

3.3 Gedurende de uitvoering van de werken is de werfleider van de Uitvoerder de contactpersoon op de werf. De contactgegevens van de werfleider zullen meegedeeld worden aan de Klant.

3.4 Indien uitvoeringsplannen of specificaties worden gewijzigd na de bestelling van de werkzaamheden, zullen deze wijzigingen worden beschouwd als meerwerken welke geacht zullen worden te zijn overeengekomen en welke behoudens afwijkende regeling in regie zullen uitgevoerd worden.

3.5 De Uitvoerder is niet verantwoordelijk voor de aanstelling van een veiligheidscoördinator conform KB 25 januari 2001 en hoofdstuk V van wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers.

3.6 Indien er een uitvoeringstermijn wordt vermeld zal er slechts een vergoeding verschuldigd zijn bij overschrijding van deze termijn en nadat een ingebrekestelling per aangetekend schrijven zal verzonden zijn, waarbij de vergoeding maximum 5% van het bedrag op de eindfactuur kan zijn.

Evenwel wordt een eventueel voorziene uitvoeringstermijn pro rata verlengd wanneer er na het afsluiten van de overeenkomst meerwerken worden besteld.

3.7 Alle belastingen en taksen die verband houden met de uitvoering zullen gedragen worden door de Klant.

3.8 Voor de uitvoering van de werken kan de Uitvoerder steeds beroep doen op een onderaannemer.

3.9 indien de werken buiten de wil van de Uitvoerder niet kunnen worden aangevat binnen het jaar na de totstandkoming van de overeenkomst behoudt de Uitvoerder zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen in welk geval hij recht heeft op de vergoeding voorzien in de artikelen 8.2 en 8.3.

Artikel 4. Betaling

4.1 De facturen zijn per overschrijving of contant betaalbaar tot beloop van het wettelijk toelaatbare, op de maatschappelijke zetel van de Uitvoerder, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

4.2 De facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien (15) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of indien anders vermeld op factuur.

4.3 Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, zal er vanaf de vijftiende dag na aanmaning een interest verschuldigd zijn aan de interestvoet zoals vermeld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en zal de hoofdsom worden vermeerderd met een schadebeding gelijk aan 10% van het openstaande factuurbedrag. Indien de Uitvoerder een bedrag verschuldigd is aan de Klant zal vanaf de vijftiende dag na aanmaning een interest aan eenzelfde interestvoet verschuldigd zijn en een zelfde schadebeding.

4.4 Alle protesten in verband met de factuur dienen gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van de Uitvoerder door middel van een aangetekende zending en dit binnen de acht (8) kalenderdagen na verzending van de factuur.

4.5 In geval van niet – betaling van een factuur, worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

4.6 In geval van laattijdige betaling van een factuur behoudt de Uitvoerder zich het recht voor de dienstverlening onmiddellijk stop te zetten en slechts te hervatten na betaling van alle openstaande en opeisbare facturen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte goederen blijven eigendom van de Uitvoerder zolang de volledige prijs niet is betaald, voor zover het gaat om levering van goederen en levering van materialen die nog niet verwerkt zijn.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alleen de Uitvoerder is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de VSO’s, plannen en enig ander ontwerp die zij tekent en op de werken die zij creëert.

6.2 Op geen enkel ogenblik worden deze intellectuele eigendomsrechten van de Uitvoerder overgedragen aan de Klant, behoudens afwijkende overeenkomst. 6.3 Indien de Klant een inbreuk begaat op deze bepaling, zal zij een vergoeding verschuldigd zijn van 10.000,00 euro per inbreuk, onverminderd het recht van de Uitvoerder om een vergoeding voor de volledig door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 7. Levering

7.1 Indien er alleen goederen geleverd worden aan de Klant, gebeurt de levering op het door de klant meegedeelde adres. De hieraan verbonden kosten van levering en transport worden aangerekend aan de Klant.

7.2 De vermelde leveringstermijnen voor goederen worden bij wijze van inlichting vermeld en zijn niet bindend en behelzen geen resultaatsverbintenis. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

Artikel 8. Beëindiging en annulering

8.1 De overeenkomst tussen partijen wordt van rechtswege ontbonden ten laste van de Klant in geval van liquidatie, ontbinding, faillissement, WCO of overlijden of onvermogen van de Klant. De overeenkomst wordt ook van rechtswege ontbonden indien de Klant zijn verbintenissen niet uitvoert nadat hij hiervoor in gebreke werd gesteld.

8.2 In geval van annulering van een aangegane overeenkomst, hetzij mondeling dan wel schriftelijk door de Klant, zal er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn door de Klant gelijk aan 30 % van het totaal overeengekomen bedrag, onverminderd het recht van de Uitvoerder om een hogere schadevergoeding te vorderen.

8.3 In geval van weigering van ontvangst bij levering, zal er eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van het totaal overeengekomen bedrag.

Artikel 9. Tienjarige aansprakelijkheid

De tienjarige aansprakelijkheid van de Uitvoerder – voor zover wettelijk verplicht – zal verzekerd zijn conform de wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten, en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van architect. Deze verzekeringsplicht doet geen afbreuk aan de verzekeringsplicht die rust op de andere actoren/contracten/ architecten/… conform voormelde wet.

Artikel 10. Overmacht

10.1 De Uitvoerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van overmacht, zoals onder andere staking, lock – out, energiestoringen, oorlog, diefstal, brand, logistieke problemen bij derden,.. (Deze opsomming is niet-exhaustief) welke ertoe zouden kunnen leiden dat de Uitvoerder niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen.

10.2 De verplichtingen van de Uitvoerder worden opgeschort voor de duur van de overmacht zonder dat hiervoor enige vergoeding aan de klant verschuldigd kan zijn.

10.3 Indien de overmachtssituatie langer dan 30 werkdagen aanhoudt, zal de Uitvoerder de overeenkomst kosteloos kunnen beëindigen.

Artikel 11. Beperking van aansprakelijkheid bij aanneming van werken

11.1 De aansprakelijkheid van de Uitvoerder wordt alleszins beperkt tot het bedrag van de aannemingssom en met betrekking tot eventuele schade aan derden dan wel gevolgschade tot de bedragen waarvoor de Uitvoerder verzekeringsdekking zal genieten.

11.2 indien de Klant waarschuwingen dan wel aanbevelingen zoals bepaald in artikel 1.5 negeert dan wel niet opvolgt, zal de Uitvoerder in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks voortvloeit uit het negeren van de waarschuwing dan wel niet opvolgen van de aanbevelingen.

Artikel 12. Oplevering en aanvaarding

12.1 Klachten betreffende zichtbare gebreken dienen aan de Uitvoerder gemeld te worden ten laatste bij de oplevering. Indien er geen opmerkingen worden gemeld, wordt de Klant geacht de werken te hebben aanvaard.

12.2 Behoudens afwijkende regeling, verleent de Uitvoerder garantie voor verborgen gebreken gedurende een periode van twee jaar welke een aanvang neemt vanaf de oplevering der werken. De klachten betreffende de verborgen gebreken dienen de Uitvoerder evenwel te bereiken door middel van een aangetekend schrijven binnen de zestig (60) kalenderdagen na ontdekking van het verborgen gebrek. Na het verstrijken van de periode van twee jaar kan de Uitvoerder niet meer worden aangesproken voor verborgen gebreken.

12.3 De betaling van de eindafrekening van de aannemer, de volledige of gedeeltelijke inbezitneming of ingebruikname van de werken zonder enig voorbehoud worden beschouwd als aanvaarding van de werken en worden gelijkgesteld met een oplevering.

Artikel 13. Gegevensbescherming en privacy

13.1 De Uitvoerder past naar best vermogen de regels inzake GDPR toe en tracht een adequate bescherming van persoonsgegevens te voorzien door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen. Bovendien zal zij, waar nodig, verwerkersovereenkomsten afsluiten.

13.2 De Klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat alle gegevens die zij overmaakt aan de Uitvoerder werden verzameld in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR. Bijgevolg zal de Klant de Uitvoerder vrijwaren ingeval deze enige vordering ontvangt van een natuurlijk persoon wiens gegevens voor de uitvoering van de opdracht werden overgemaakt aan, verzameld en/of verwerkt door de Uitvoerder.

13.3 De Klant kan op eender welk ogenblik de privacyverklaring van de Uitvoerder raadplegen op www.stolm.be.

Artikel 14. Toepasselijk recht en rechtsmacht

14.1 Alle vorderingen die voortvloeien uit de verbintenissen aangegaan door de Uitvoerder en de Klant worden beheerst door het Belgisch recht.

14.2 Voor elk geschil dat voortvloeit uit de verbintenissen aangegaan door de Uitvoerder en de Klant zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.

14.3 Uitvoerder en Klant aanvaarden dat de burelen van de Uitvoerder de plaats is waar de verbintenissen ontstaan in de zin van art. 624, 2° Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 15. Algemeen

15.1 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de andere bepalingen van de voorwaarden. Partijen zullen het nodige doen om een alternatieve en geldige bepaling overeen te komen.

15.2 Alle kennisgevingen die beschreven worden in de algemene voorwaarden zullen schriftelijk gebeuren door middel van een aangetekend schrijven.

15.3 De overeenkomst waartoe huidige algemene voorwaarden behoort, zal gevolgen hebben, zowel ten aanzien van de partijen als ten aanzien van hun.

error: