Algemene contract- en factuurvoorwaarden

Artikel 1. Identificatie

De onderneming STOLM BV, met zetel te 2580 Putte, Rijmeterstraat 1D, ondernemingsnummer 0768.866.639 (hierna: STOLM).

E-mailadres: klantendienst@stolm.be
Telefoonnummer: +32 (0) 15 15 18 70
Website: www.stolm.be 

Artikel 2. Toepassingsgebied 

2.1 Deze algemene voorwaarden vullen de bijzondere voorwaarden aan die eigen zijn aan elke contractuele verhouding tussen STOLM en de klant.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en op alle facturen, offertes, orderbevestigingen en bestelbonnen uitgeschreven door STOLM aan de klant evenals op alle andere overeenkomsten tussen STOLM en de klant. Ook zijn zij van toepassing op eventuele aanvullende- of vervolgopdrachten. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Er kan van worden afgeweken bij een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord of bij een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling vanwege de STOLM. 

2.3 Door ondertekening van deze algemene voorwaarden erkent de klant deze te hebben ontvangen, begrepen en aanvaard.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen STOLM en de klant komt tot stand door de schriftelijke (op papier of online) aanvaarding van de offerte door de klant of door ondertekening van een overeenkomst met STOLM.

3.2 Offertes worden steeds ter informatie gegeven. Om STOLM te verbinden, moet iedere bestelling op zetel van STOLM bevestigd worden. 

3.3. Offertes zijn geldig voor de periode zoals vermeld op de offerte. De vermelde prijzen op de offerte zijn enkel van toepassing indien de klant de volledige opdracht zoals vermeld in de offerte aanvaardt. De offerte is exclusief eventuele meerwerken (zie bepaling 7).

3.4 Bij aanvaarding van de offerte of ondertekening van een overeenkomst met STOLM verklaart de klant zich akkoord met de uitvoering van de meubels zoals voorzien in het ontwerp. De technische tekeningen van STOLM zijn bindend, rendering afbeeldingen en de kleuren op deze rendering afbeeldingen zijn louter ter illustratie van het meubel. De klant is hiermee voldoende ingelicht over het ontwerp, de indeling, de maatvoering, het materiaal en de kleurkeuze van het meubel.

Artikel 4. Prijs 

4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw. 

4.2 STOLM behoudt zich het recht voor om eventuele rekenfouten en materiële vergissingen met betrekking tot de prijs te corrigeren. 

4.3 Alle belastingen en taksen die verband houden met de uitvoering van de werken zullen gedragen worden door de klant.

4.4 Tussen het moment waarop de overeenkomst is tot stand gekomen en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke overeenkomst of offerte herzien worden volgens de evolutie van de materiaalprijzen. De klant zal van de prijsaanpassing op de hoogte worden gebracht. 

Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule: p = P x [a x (i-2021 : I-2021) + c ]

Legende:

 • p = nieuw en herziend bedrag
 • P = oorspronkelijk bedrag
 • a = het percentage van de materiaalkosten in de totale bouwsom, 80 %
 • i = maandelijkse prijsindex van het gebruikte materiaal, voor de maand die de maand van de prijsoverhandiging voorafgaat.
 • I = index die een maand voor het begin van de werken van toepassing was.
 • c = het percentage van de bouwsom dat niet wordt herzien, 20 %

Artikel 5. Voorschot

5.1 Eens de overeenkomst tussen partijen is tot stand gekomen en in elk geval vóór de start van de uitvoering van de werken, kan door STOLM een voorschot worden gevraagd aan de klant van maximum 40% van het totaalbedrag van de offerte.

5.2 Zodra het voorschot door STOLM ontvangen is, worden de werken opgestart, worden de nodige bestellingen geplaatst en/of wordt de nodige tijd in de planning gereserveerd.

5.3 Bij gebreke aan betaling van het voorschot door de klant zal STOLM de overeenkomst als niet definitief beschouwen en niet overgaan tot het uitvoeren van de werken noch de nodige bestellingen doen noch de nodige tijd in de planning reserveren. 

5.4 STOLM behoudt zich het recht voor om tussentijds, rekening houdend met de vordering van de werkzaamheden, bijkomende voorschotten te vragen.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1 De werken worden gefactureerd of per voorschot of volgens de vordering van de werken.

6.2 De facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of indien anders vermeld op factuur. 

6.3 Alle klachten betreffende de factuur moeten binnen de tien (10) kalenderdagen na factuurdatum en gemotiveerd bij aangetekend schrijven aan STOLM worden gemeld, zo niet, wordt de factuur geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard.

6.4 Indien een factuur in haar geheel en/of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag, is de klant die onderneming is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd op het openstaande bedrag. Deze verwijlintrest wordt bepaald conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties dewelke semestrieel gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad. 

Voor ondernemingen zal eveneens een schadeloosstelling verschuldigd zijn tot dekking van de invorderingskosten, conventioneel bepaald op 10% van de uitstaande schuld met een minimum van 150,00 EUR per factuur. 

6.5 Indien de klant een consument is, zal deze eerst een kosteloze herinnering ontvangen, waarbij STOLM de wettelijke wachttermijn van veertien (14) kalenderdagen in acht zal nemen alvorens verwijlintresten en het schadebeding te kunnen opeisen. Ingeval STOLM gerechtigd is om een verwijlintrest aan te rekenen, kan geen enkele andere betaling worden gevorderd van de consument dan de verwijlinteresten die niet hoger mogen zijn dan de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Indien STOLM gerechtigd is een schadebeding aan te rekenen, zal deze voor elke schuld tot 150,00 EUR een bedrag van 20,00 EUR zijn. Voor elke schuld tussen 150,01 EURO en 500,00 EUR zal een schadevergoeding van 30,00 EUR worden gevraagd plus 10% van het bedrag dat voor die schijf verschuldigd is. Voor elke schuld hoger dan 500,01 EUR zal een schadevergoeding van 65,00 EURO worden gevraagd, vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf hoger dan 500,01 EUR en dit zonder meer dan 2.000,00 EUR te bedragen. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

Indien STOLM gehouden zou zijn bedragen te betalen aan de klant die consument is, geldt dezelfde regeling inzake schadevergoeding en intresten in het voordeel van de klant en lastens STOLM.

6.6 In afwijking van artikel 1583 oud Burgerlijk Wetboek, blijven alle verkochte goederen en materialen, niettegenstaande enig strijdig beding, eigendom van STOLM tot op het tijdstip van de volledige betaling van de prijs en zijn bijhorigheden.

Artikel 7. Meerwerken

7.1 Onder meerwerk wordt verstaan elke wijziging aan de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering, elke handeling, levering, werk of verandering van hoeveelheden die niet in de offerte beschreven is. 

7.2 Meerwerken op verzoek van de klant worden aangerekend in regie vermeerderd met de materiaalkosten. 

7.3 Indien uitvoeringsplannen of specificaties worden gewijzigd na de bestelling van de werkzaamheden, zullen deze wijzigingen worden beschouwd als meerwerken op verzoek van de klant welke geacht zullen worden te zijn overeengekomen en welke behoudens afwijkende regeling in regie zullen uitgevoerd worden vermeerderd met de materiaalkosten.

7.4 Indien de klant een opdracht verleent om werken uit te voeren zonder dat STOLM kennis heeft van alle relevante informatie op het ogenblik van de offerte, dan aanvaardt de klant om STOLM te vergoeden voor alle meerwerken die voortvloeien uit het later ter kennis krijgen van deze informatie. Alle meerwerken die voortvloeien uit deze ongekende relevante informatie worden aangerekend in regie vermeerderd met de materiaalkosten of tegen een vaste prijs. 

7.5 In afwijking van artikel 1793 oud Burgerlijk Wetboek kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. 

Artikel 8. Aanvang van de werken en uitvoeringstermijn 

8.1 De uitvoeringstermijn wordt steeds in onderling overleg bepaald, rekening houdende met de levertermijn van de materialen, de omvang en de complexiteit van de werken. Wanneer er geen uitvoeringstermijn in bijzondere voorwaarden wordt overeengekomen, zullen de werken uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn. Na schriftelijke goedkeuring van de productietekeningen kan de uitvoeringstermijn normaal van start gaan. 

8.2 De datum van de aanvang van de werken zal in overleg en met akkoord van de klant worden bepaald. Deze datum zou volgens noodzaak van de planning kunnen worden gewijzigd. STOLM zal de klant hiervan op de hoogte brengen en partijen zullen gezamenlijk een nieuwe datum van aanvang van de werken bepalen.

8.3 De tijdelijke onderbreking van de werken wegens overmacht of op bevel of door toedoen van de klant brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding een verlenging van de redelijke uitvoeringstermijn met zich mee, en dit met een periode gelijk aan de duur van de onderbreking, vermeerderd, met de tijdsspanne dewelke normaal nodig is om de werken op de werf weer op te starten. STOLM is dan niet meer gebonden aan de bedongen uitvoeringstermijn onverminderd de mogelijkheid dat er zich een prijsverhoging overeenkomstig bepaling 4 zou voordoen.

Evenwel wordt de uitvoeringstermijn pro rata verlengd wanneer er na het afsluiten van de overeenkomst meerwerken worden besteld. 

8.4 Indien de werken door toedoen van de klant niet kunnen worden aangevat binnen de maand na de totstandkoming van de overeenkomst, behoudt de STOLM zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen, in welk geval zij recht heeft op een vergoeding voor de reeds bestelde materialen en reeds uitgevoerde (voorbereidings)werken. 

Artikel 9. Uitvoering van de werken

Parkeerplaatsen
9.1 Indien parkeerplaatsen zich op de openbare weg bevinden, zal de klant instaan om deze te reserveren. De daaraan verbonden kosten en/of taksen, blijven ten laste van de klant. 

Speciaal transport
9.2 Het eventueel nodige speciaal transport (zoals bv. ladderlift) wordt door STOLM doorgerekend aan de klant.

Water-elektriciteit-toegang tot relevante vertrekken van het pand
9.3 Het is essentieel dat water en elektriciteit voor de aanvang der werken aanwezig zijn en dat er een stroompunt zo dicht mogelijk bij de werf ter beschikking wordt gesteld, alsook dat STOLM de toegang wordt verleend tot alle hiervoor relevante vertrekken van het pand. STOLM zal in voorkomend geval de lift of trappen van het gebouw gebruiken.

9.4 Per dag vertraging in de voorziening van het water, elektriciteit of toegang tot het desbetreffend pand wordt er een forfaitair bedrag van 125,00 EUR (excl. btw) aangerekend op de eerstvolgende factuur.

9.5 Indien er na meer dan 10 kalenderdagen na de startdatum van de werken geen water- of elektriciteitsvoorzieningen aanwezig zijn, zal STOLM de klant schriftelijk in gebreke stellen om hieraan te verhelpen binnen de 10 kalenderdagen na hiertoe te zijn aangemaand.

9.5 Indien hierna nog steeds geen voorziening van het water of elektriciteit of toegang tot het desbetreffend pand wordt verschaft, kan STOLM de aannemingsovereenkomst van rechtswege ten nadele van de klant ontbinden. STOLM stuurt in dit geval een aangetekende brief met de vermelding van ontbinding van de overeenkomst. De postdatum van deze brief geldt dan als datum van ontbinding van de aannemingsovereenkomst lastens de klant. 

Een vergoeding aan STOLM is dan verschuldigd die gelijk is aan de uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, te verhogen met een schadevergoeding van 20% op de prijs van de niet uitgevoerde werken.

9.6 Ingeval de klant een consument is, geldt dit artikel eveneens wederkerig in het voordeel van de klant. 

Afzetplaats
9.7 De klant dient ervoor te zorgen dat de materialen bij aankomst op de werf onmiddellijk op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. De afzetplaats moet steeds vlot bereikbaar en vrij van hindernissen zijn. Indien de klant toelaat dat STOLM de wagens parkeert op zijn oprit, dient de klant er zeker van te zijn dat dit kan zonder schade.

Sanitaire voorzieningen
9.8 De klant voorziet sanitaire voorzieningen. Indien STOLM zélf nutsvoorzieningen dient te voorzien, zullen deze voorzieningen beschouwd worden als meerwerken waarvoor een meerprijs kan worden aangerekend. 

Voorzorgen te nemen door de klant
9.9 De nodige maatregelen om beschadiging of bevuiling te voorkomen, komen ten laste van de klant. De klant dient dan ook alle voorzorgen te nemen om schade aan zijn inboedel te verhinderen, zal alle meubilair verwijderen en kwetsbare materialen afschermen. Indien er vuil door de werken naar binnen wordt gebracht, dient de klant in te staan voor het poetsen. Op het einde van de werken kan het zijn dat er restafval overblijft. De klant zal hier tevens voor instaan.

9.10 Indien STOLM bij de levering van goederen en/of bij uitvoering van de werken waarschuwingen dan wel aanbevelingen geeft aan de klant, zal deze laatste de waarschuwingen dan wel de aanbevelingen in acht moeten nemen.

Opmetingen
9.11 De eventueel nodige uiteindelijke opmeting kan pas geschieden als de ruwbouwwerken volledig zijn voltooid, evenals de chappe- en pleisterwerken. Ook alle leidingen en verluchtingskanalen dienen geplaatst te zijn.

Toestellen

9.12 Toestellen besteld bij STOLM worden door STOLM aangesloten op de voorziene nutsvoorzieningen (in de kostprijs inbegrepen). STOLM installeert geen nieuwe toestellen die door de klant zijn aangeleverd tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Hiervoor wordt dan steeds een kostprijs afgesproken van een minimum van 75,00 EUR (excl. btw) per toestel. 

Werfleiding
9.13 Gedurende de uitvoering van de werken is de werfleider van STOLM de contactpersoon op de werf. De contactgegevens van de werfleider zullen meegedeeld worden aan de klant bij aanvang van de werken. 

9.14 Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet zijn bekend op het moment waarop de offerte wordt overhandigd niet begrepen in de offerteprijs.

Onderaanneming
9.15 Voor de uitvoering van de werken kan STOLM steeds beroep doen op onderaannemers. 

Artikel 10. Tijdelijke onderbreking van de werken

10.1 Wanneer op bevel of door toedoen van de klant of van zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken de uitvoering van de overeenkomst wordt onderbroken, om andere redenen dan overmacht, en behoudens andersluidende bepaling in huidige voorwaarden, zal STOLM de klant schriftelijk in gebreke stellen om de onderbreking te beëindigen en hieraan te verhelpen binnen de tien (10) kalenderdagen na hiertoe te zijn aangemaand.

10.2 Indien hierna de onderbreking nog steeds voortduurt, kan STOLM de overeenkomst van rechtswege ten nadele van de klant ontbinden. STOLM stuurt in dit geval een aangetekende brief met de vermelding van ontbinding van de overeenkomst. De postdatum van deze brief geldt dan als datum van ontbinding van de overeenkomst lastens de klant. Een vergoeding aan STOLM is dan verschuldigd die gelijk is aan de uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, te verhogen met een schadevergoeding van 20% op de niet uitgevoerde werken.

10.3 Wanneer op bevel of door toedoen van de klant of van zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken de uitvoering van de overeenkomst gedurende een periode van ten minste dertig (30) kalenderdagen wordt onderbroken, en de overeenkomst werd niet ontbonden, zal de klant een voorschot op de lopende betalingsschijf aan STOLM dienen te betalen, ter waarde van de al uitgevoerde werken, dit alvorens de werken opnieuw worden hervat.

10.4 Wanneer een (deel van de) factuur door de klant niet tijdig wordt betaald, behoudt STOLM zich het recht voor om de uitvoering van de nog uit te voeren werken zelf te onderbreken tot de factuur volledig is betaald. STOLM zal de klant hiervan in kennis stellen. Aangezien dergelijke onderbreking door toedoen van de klant is, kan de klant geen vergoeding wegens vertraging vorderen. 

10.5 In geval van onderbreking van de werken om bovengenoemde reden is STOLM verplicht de reeds uitgevoerde werken in goede staat te bewaren.

10.6 Indien STOLM door deze onderbreking schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreeks), zal de klant deze schade dienen te vergoeden.

10.7 Ingeval de klant een consument is, geldt dit artikel eveneens wederkerig in het voordeel van de klant indien de onderbreking te wijten zou zijn aan STOLM.

Artikel 11. Levering 

11.1 Indien er alleen goederen geleverd worden aan de klant, gebeurt de levering op het door de klant meegedeelde adres. 

11.2 De vermelde leveringstermijnen voor goederen worden bij wijze van inlichting vermeld tenzij anders bedongen. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

Artikel 12. Oplevering 

12.1 Zodra de werken beëindigd zijn, dient de klant over te gaan tot de oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van het totaalbedrag van de werken beloopt, kunnen in geen enkel geval worden ingeroepen om de oplevering te weigeren. 

12.2 Als de klant nalaat aan de oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen vijftien (15) kalenderdagen na hierom verzocht te zijn, wordt de oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze voormelde periode van vijftien (15) kalenderdagen.

12.3 De oplevering houdt de goedkeuring in door de klant van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. 

12.4 De werken die opleveringsklaar zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald voor hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die STOLM in zijn verzoek om oplevering vermeld heeft, door de ingebruikname van de werken of de betaling van de factuur.

Artikel 13. Risico-overdracht

De door de artikelen 1788 en 1789 van het oud Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen vordert.

Artikel 14. Klachten

14.1 Om in aanmerking genomen te worden, moeten klachten met betrekking tot de geleverde werken, in het geval de geleverde werken nog niet werden gefactureerd, per aangetekend schrijven naar het adres van de zetel van STOLM verstuurd worden en dit binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen, te rekenen vanaf de kennisname van de niet-conformiteit van de prestaties.

14.2 Ingediende klachten geven de klant niet het recht de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens STOLM op te schorten. Indien de klacht van de klant gegrond blijkt, zal de aansprakelijkheid zoals omschreven in bepaling 15 mogelijks van toepassing zijn.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1. Aansprakelijkheid voor uitvoering van de werken

STOLM is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de overeengekomen werken. 

STOLM kan niet aansprakelijk gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct dan wel indirect gevolg is van een gebeurtenis die buiten haar macht ligt, zoals omschreven in bepaling 18 en aldus niet aan haar kan worden toegeschreven. 

Wanneer bepaling 18 niet van toepassing is en STOLM toch aansprakelijk zou zijn voor enige directe en bewezen schade, dan zal de aansprakelijkheid van STOLM resulteren in volgende opties: 

 1. Het herstel in natura of vervanging van het goed, of;
 2. Het betalen van een schadevergoeding. 

De schadevergoeding zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de door de verzekeraar van STOLM gedane uitkering betreffende. Indien evenwel de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering van STOLM wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van STOLM, behoudens ingeval van opzet, fraude, bedrog of zware fout, beperkt tot maximaal het deel van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

Behoudens in geval van opzet, fraude, bedrog of zware fout is STOLM niet aansprakelijk voor enige gevolgschade onder welke vorm dan ook (zoals o.m. maar niet limitatief: winstderving, verlies aan inkomsten, reputatieverlies, personeelskosten, …).

Indien de klant waarschuwingen dan wel aanbevelingen zoals bepaald in artikel 9.4 negeert dan wel niet opvolgt, zal STOLM in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks voortvloeit uit het negeren van de waarschuwing dan wel het niet opvolgen van de aanbevelingen, behoudens opzet, fraude, bedrog of zware fout.

Gebreken of kosten aan door STOLM geplaatste deuren die te wijten zijn aan een te vochtige bouwplaats kunnen niet worden verhaald op STOLM.

15.2. Aansprakelijkheid voor de zichtbare gebreken

Na de oplevering kan STOLM niet meer aansprakelijk worden gesteld voor zichtbare gebreken. 

15.3 Aansprakelijkheid voor de lichte verborgen gebreken

Gedurende de periode van één (1) jaar na de oplevering waarborgt STOLM de verborgen gebreken voor zover de klant tijdig en voor het einde van deze periode deze per aangetekende brief aan STOLM ter kennis heeft gebracht.

Herstellingen worden steeds beperkt tot de rechtstreeks aangetaste en door STOLM geplaatste materialen, met uitsluiting van alle andere schade, zoals o.a. gevolgschade. 

Desgevallend zal de eventuele schadevergoeding steeds beperkt blijven tot een terugbetaling van de prijs die STOLM mocht ontvangen.

In ieder geval is elke rechtsvordering uit hoofde van de klant niet meer gegrond na het verstrijken van drie (3) maanden na de ontdekking van de lichte verborgen gebreken. 

15.4. De tienjarige aansprakelijkheid

STOLM is volgens de artikelen 1792 en 2270 oud Burgerlijk Wetboek gedurende een termijn van tien (10) jaar aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het gebouw, hetzij ingevolge gebreken in de bouw, hetzij ingevolge ongeschiktheid van de grond of voor zware gebreken die de stevigheid van het gebouw of het bouwwerk bedreigen. Deze aansprakelijkheid vangt aan bij de oplevering.

15.5. Burenhinder

De klant is aansprakelijk voor burenhinder op grond van artikel 3.101 Burgerlijk Wetboek.

STOLM zal de klant vrijwaren voor diens eventuele aansprakelijkheid voor burenhinder op grond van artikel 3.101 Burgerlijk Wetboek in een procedure ingesteld tegen de klant wegens verstoring van het evenwicht tussen naburige eigenaars.

Artikel 16. Eenzijdige beëindiging door de klant

16.1 De klant kan te allen tijde, zelfs tijdens de uitvoering van de werken, de tot stand gekomen overeenkomst verbreken, mits hij STOLM volledig schadeloos stelt conform artikel 1794 oud Burgerlijk Wetboek.

16.2 De klant zal de reeds geleverde en/of bestelde materialen en reeds geleverde prestaties dienen te vergoeden. De klant dient bovendien een schadevergoeding van 20% op de prijs van de niet-uitgevoerde werken te betalen.

Artikel 17. Buitengerechtelijke ontbinding

De overeenkomst kan tevens door iedere partij worden beëindigd met onmiddellijke ingang zonder inachtneming van enige opzegtermijn noch schadevergoeding in geval van één van de volgende omstandigheden: 

 • De andere partij een gerechtelijk reorganisatie aanvraagt of gelijkaardig is gestart of in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Aan de andere partij kennelijk niet in staat is om betalingen te voldoen;
 • De andere partij wordt ontbonden of opgeheven of overgenomen;
 • De andere partij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, en behoudens andersluidende bepalingen in huidige overeenkomst, deze partij na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door de andere partij, binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na de ingebrekestelling haar verplichtingen niet nakomt.

Artikel 18. Overmacht

18.1 Er is sprake van overmacht wanneer STOLM haar verplichtingen niet kan nakomen tijdens een periode waarin het vervullen ervan wordt vertraagd of onmogelijk gemaakt door omstandigheden waarover zij geen redelijke controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: brand, overstroming, oorlog, embargo, staking, rellen, onvermogen om materialen en transportfaciliteiten te bekomen, een epidemie of pandemie, of de tussenkomst van een overheidsinstantie (niet-limitatieve opsomming).

18.2 In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst geschorst. 

18.3 Indien de overmachtssituatie langer dan dertig (30) kalenderdagen duurt, heeft STOLM het recht om, na kennisgeving aan de klant, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat STOLM hiertoe een schadevergoeding zou zijn verschuldigd en zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Wel zal de klant dienen de bestelde/gekochte materialen door STOLM en de tot op dat ogenblik geleverde prestaties dienen te vergoeden.

Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten 

19.1 Alleen STOLM is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de VSO’s, plannen en enig ander ontwerp die zij tekent en op de werken die zij creëert. Zij heeft het exclusieve recht op de gehele of gedeeltelijke reproductie.

19.2 Op geen enkel ogenblik worden deze intellectuele eigendomsrechten van STOLM overgedragen aan de klant, behoudens afwijkende overeenkomst.

19.3 Indien de klant een inbreuk begaat op deze bepaling, zal de klant een vergoeding verschuldigd zijn aan STOLM van 1.000,00 EUR per inbreuk.

Artikel 20. Hoofdelijkheid

Indien de overeenkomst tot stand komt tussen STOLM en twee of meer klanten, dan zijn die klanten jegens STOLM hoofdelijk aansprakelijk en solidair gehouden voor de nakoming van hun verplichtingen onder de overeenkomst.

Artikel 21. Aflijning – splitsbaarheid – onafhankelijkheid van de bepalingen

21.1 Indien één of meerdere bepalingen van huidige voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal de betreffende bepaling (resp. gedeelte ervan) geen deel meer vormen van huidige voorwaarden. De wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van huidige voorwaarden (resp. het overig gedeelte van de bepaling) blijven alsdan behouden en bindend tussen partijen. 

21.2 Partijen verbinden er zich alsdan te goeder trouw toe te onderhandelen om de onwettige, nietige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een wettig, geldige en afdwingbare bepaling die zoveel als mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.

Artikel 22. Toepasselijk recht en geschillen

Alle geschillen tussen partijen worden beheerst door het Belgische recht.

In geval de klant een onderneming is, zijn de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van STOLM gelegen is. In geval de klant een consument is, zijn de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de consument.

error: